MIASTO
Skazani na zapomnienie, wracaj±. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022.

Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć.
Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie rozpoczęła manifestacja przed Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, gdzie przedstawiciele Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II, Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwo¶ci oraz organizacji patriotycznych, złożyli wi±zanki kwiatów i zapalili znicze pamięci. Wicewojewoda Dolno¶l±ski Jarosław Kresa, wygłosił przemówienie nawi±zuj±ce do wydarzeń zwi±zanych z działalno¶ci± i walk± podziemia antykomunistycznego. Wspomniał o rozstrzelanych żołnierzach Armii Krajowej, straconych w dzierżoniowskim więzieniu. - Egzekucje odbyły się w dwóch terminach. Jerzy Kaszyński razem z Jerzym Pizł± zostali straceni 17 stycznia 1947 r., po skazaniu 7 grudnia 1946 roku. Bardzo krótki był zatem okres dziel±cy ogłoszenie wyroku od jego wykonania. Mieczysław Jeruzalski natomiast został skazany 20 grudnia 1946 r., a stracony 19 lutego 1947 r., czyli miesi±c po egzekucji Kaszyńskiego i Pizły - przypomnał. Następnie Irena Bukalska przewodnicz±ca Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego wspomniała o powojennych losach żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Jej wyst±pienie uzupełnił Damian Szachniewicz, dyrektor Biura Poselskiego PiS Michała Dworczyka.
Manifestacja zakończyła się odmówieniem modlitwy za pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych.

1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarz±du Głównego Zrzeszenia „Wolno¶ć i Niezawisło¶ć” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powojenna konspiracja niepodległo¶ciowa była – aż do powstania „Solidarno¶ci” – najliczniejsz± form± zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.
Często słyszymy zarzuty ze strony ¶rodowisk lewicowych (ale nie tylko), neguj±ce sens walki Żołnierzy Wyklętych. Pojawiaj± się też skrajne głosy, jakoby żołnierze podziemia niepodległo¶ciowego zwalczali przeciwników „innej opcji politycznej” lub rozpętali „wojnę domow±”. De facto zbrodnicze oddziały Gwardii/Armii Ludowej były ekspozytur± sowieck±, instalowan± na terenie Polski, przez mocodawców z Kremla. Nie był to więc spór o podłożu ideologicznym, lecz rozbieżno¶ć w kwestii priorytetowej. Niepodległo¶ciowa konspiracja d±żyła do suwerenno¶ci, natomiast komuna realizowała politykę Stalina.
Powstanie antysowieckie/antykomunistyczne było kontynuacj± organizacyjn± i ideow± konspiracji okresu II wojny ¶wiatowej. Tzw. II konspiracja wymierzona była przeciwko Sowietom oraz komunistycznej agenturze w Polsce – spod znaku Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i band GL/AL.
Podziemie antykomunistyczne w Polsce jest istnym fenomenem, który wzbudza podziw nie tylko w łonie rodaków, ale także w¶ród zachodnich publicystów i historyków. Przez dekady zniewolenia komunistycznego i izolacji informacyjnej, pamięć o nich i ich dokonaniach była skrzętnie ukrywana. Władza Polski „ludowej” i sowiecki aparat terroru eksterminowały polskie elity intelektualne, duchowieństwo, opozycję polityczn± i osoby wywodz±ce się z konspiracji zbrojnej. Na masow± skalę mordowano żołnierzy podziemia niepodległo¶ciowego, wywożono w gł±b Zwi±zku Sowieckiego, skazywano na długoletnie wyroki więzienia. Wszystko to, poprzedzone było zazwyczaj okrutnym ¶ledztwem z zastosowaniem tortur, które bestialstwem przewyższały metody Gestapo. Oprócz eksterminacji fizycznej, komuni¶ci za cel postawili sobie zohydzenie moralne tych ludzi w oczach społeczeństwa. Dlatego w czasach komunistycznych rz±dów stosowano rozmait± propagandę maj±c± na celu wymazania tych ludzi z narodowej pamięci. Szczególnie prze¶ladowani byli żołnierze i oficerowie konspiracji podziemia narodowego - NOW, NSZ i póĽniej NZW. Można tu zaryzykować stwierdzenie, że Brygada ¦więtokrzyska NSZ, to najbardziej wyklęci w¶ród wyklętych.
Swym po¶więceniem i krwi± składan± na ołtarzu Ojczyzny zasłużyli na miano żołnierzy i obrońców polskiej niepodległo¶ci. Ich postawę dobitnie wyraża odezwa dowódcy Brygady ¦więtokrzyskiej NSZ, płk. Antoniego Szackiego „Bohuna”, skierowana do podkomendnych: „Kochani Żołnierze! [...] Obrali¶my drogę prost± i czyst±. Podjęli¶my walkę ciężk± i trudn±, bo walkę na dwa fronty. [...] Idziecie nie za dolary, nie dla stopni i odznaczeń, wszak jeste¶my »nielegalni« - idziecie, bo tak Wam nakazuj± Wasze polskie serca i sumienia. [...] Pójdziemy razem, aż do ostatecznego zwycięstwa w walce o wolno¶ć i niepodległo¶ć naszej Ukochanej Ojczyzny”  (¬ródło: https://www.tysol.pl/)
Zainteresowanie Wyklętymi pokazuje, że nadrabiamy zaległo¶ci z czasu, gdy przez lata bohaterowie byli bandytami. A wynika to także z działań edukacyjnych, popularyzatorskich takich instytucji, jak IPN. Młodzież i każdy Polak szanuj±cy swe dzieje, która szuka autorytetów, fundamentu ideowego, czego¶ więcej niż zmaterializowany ¶wiat wyzuty z patriotyzmu i tradycji, to co piękne i szlachetne w polskiej duszy, odnajduje w sylwetkach Żołnierzy Wyklętych. Ich ofiara nie poszła na marne. Ich walka miał sens.
„[...] W testamencie pozostał etos.
W¶ród nas jeszcze nieliczni.
Rzucali swe życie na stos,
Nieugięci i heroiczni...”.
I na koniec stosunek wobec Żołnierzy Wyklętych jest sprawdzianem stosunku do polskiej niepodległo¶ci i suwerenno¶ci, a nie kwesti± tych czy innych pogl±dów politycznych.

Wieczna cze¶ć i chwała Bohaterom!

Skazani na zapomnienie, wracaj±. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022.
Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022.
Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022.
Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022. Tortury, bestialstwo, zapomnienie. Wyklętych skazywano na podwójn± ¶mierć. Dzi¶ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2022.
Opracowanie i foto: Kazimierz M. Janeczko, Klub GP Dz.II.